ALGEMENE VOORWAARDEN My Italy S.r.l.u.

Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website www.myitaly.nl (de Website) en alle subdomeinen. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden.

De Website My Italy is intermediair tussen de eigenaar of beheerder van een agriturismo in Italië en de klant die via de website van My Italy één van deze agriturismo's wil reserveren. Het is onze taak om zo duidelijk mogelijk informatie uit te wisselen tussen beide partijen om een reservering tot stand te brengen (de Dienst).

Wij mogen altijd de Voorwaarden veranderen. Omdat u de Website gebruikt, stemt u ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

Artikel 1 - Algemeen

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website gebruikt.
 2. Wij zullen de Voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.myitaly.nl.
 3. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 - Het platform

 1. Het doel van de Website is om een platform te bieden waar verhuurders van agriturismo’s en huurders met elkaar in contact kunnen komen via My Italy.
 2. My Italy is als intermediair alleen verantwoordelijk voor het in contact brengen van huurder en verhuurder en het faciliteren van de communicatie en uitwisselen van informatie tussen beide partijen.
 3. My Italy is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke afspraken tussen verhuurders en huurders en is dan ook geen partij bij de overeenkomsten tussen verhuurders en huurders.
 4. Wanneer er een conflict ontstaat tussen verhuurders en huurders, moeten zij dat conflict in principe zelf oplossen.

Artikel 3 - Beschikbaarheid van de Website

 1. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.
 2. Wij garanderen niet dat Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet of niet veilig werkt.
 3. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de Website en/of in andere communicatie uitingen.

Artikel 4 – Creditcard of betalen per bankoverschrijving

 1. My Italy hanteert de boekingsvoorwaarden van elke afzonderlijke verhuurder. De betaling van het in de reservering vermelde bedrag (plus de toepasselijke belastingen, toeslagen en extra items) is niet aan My Italy, maar rechtstreeks aan de verhuurder.
 2. De verhuurder kan een percentage van het totale bedrag van uw reservering, als aanbetaling vragen.
 3. De aanbetaling vindt plaats door middel van een internationale bankoverschrijving of door uw creditcardgegevens te verstrekken tijdens het reserveringsproces, zodat de verhuurder uw creditcard debiteert voor het bedrag van de aanbetaling. Het resterende bedrag betaalt u op het moment van aankomst, vertrek of, een aantal weken voor aankomst zoals vermeld in de reserveringsvoorwaarden.
 4. Verhuurders die geen aanbetaling van u verlangen kunnen uw creditcardgegevens vragen om de reservering en eventuele annuleringskosten te garanderen.
 5. De boekingsvoorwaarden en betaalwijze van de verhuurder van uw keuze staan vermeld op het boekingsformulier dat u gebruikt om uw reservering te bevestigen en op de voucher, of kan altijd bij My Italy worden opgevraagd in elk stadium van het reserveringsproces.

Artikel 5 – Annulering en no-show

 1. Door het maken van een reservering bij een verhuurder, gaat u akkoord met de relevante boekings- en annuleringsvoorwaarden van die verhuurder. Deze staan vermeld op het boekingsformulier en op de voucher die u van ons ontvangt.
 2. Een reservering waarvan een betaling of aanbetaling niet is voldaan kan, zonder voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing, door de verhuurder worden geannuleerd. Het is uw eigen verantwoording om de (aan)betaling tijdig te voldoen, of de gegevens van een geldige creditcard (met daarop voldoende tegoed) tijdig aan de verhuurder door te geven.
 3. Ook kan de verhuurder uw reservering annuleren en u de toegang tot de accommodatie weigeren als er bij aankomst afwijkingen worden geconstateerd met datgene wat vermeld staat op de voucher.
  Enkele voorbeelden hiervan zijn:
  -het komen met meer personen dan waarvoor gereserveerd is;
  -het afwijken van leeftijden van kinderen; en
  -het niet van tevoren aanmelden van huisdieren.
  De hierboven genoemde voorbeelden dienen ter illustratie en zijn niet limitatief.
 4. My Italy is niet verantwoordelijk voor en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot annuleringen gedaan door de verhuurder als gevolg van een overboeking, staking, overmacht of enige andere gebeurtenis waarover zij geen controle heeft, maar kan u ondersteunen in de communicatie met de verhuurder.
 5. U kunt uw reservering alleen schriftelijk wijzingen of annuleren bij My Italy, uiterlijk 3 werkdagen vóór het verstrijken van de annuleringsperiode; waardoor My Italy uw reservering op tijd bij de verhuurder kan annuleren. U kunt ook annuleren direct bij de verhuurder, binnen de annuleringsperiode, zoals vermeld in de voorwaarden op uw voucher. Een annulering is pas definitief als deze door My Italy of door de verhuurder aan u schriftelijk is bevestigd. Houd er rekening mee dat er overeenkomstig de annuleringsvoorwaarden van de verhuurder mogelijk kosten in rekening worden gebracht. Het wijzigen van uw boeking kan ook kosten met zich meebrengen.

Artikel 6 - Geheimhouding

 1. Wij zijn verplicht al uw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' begrijpen wij alle informatie waarvan u heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit.
 2. Uw persoonsgegevens, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming geven wij alleen vrij als, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze rol als intermediair, zoals wordt omschreven in deze algemene voorwaarden, of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Artikel 7 - Conflictoplossing

 1. Wij zijn niet verplicht om te helpen bij conflicten tussen verhuurders en huurders. Toch zullen wij ons inzetten, zonder daarvoor aansprakelijkheid te aanvaarden, om te helpen bij het oplossen van die conflicten.
 2. Elke claim of klacht met betrekking tot de accommodatie en reservering moet onmiddellijk worden ingediend bij de verhuurder (nog tijdens uw verblijf), zodat zij binnen hun mogelijkheden een redelijke oplossing kunnen bieden. Zonder enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid te aanvaarden kan My Italy u helpen in de communicatie met de verhuurder.
 3. Elke claim of klacht tegen My Italy moet onmiddellijk worden ingediend, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de geplande dag van uitchecken. Elke claim of klacht die wordt ingediend na de periode van 30 dagen of die niet lokaal is gemeld aan de verhuurder en aan My Italy tijdens uw verblijf kan worden afgewezen en de eiser verliest zijn recht op enige (schade of kosten) vergoeding.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

 1. My Italy is niet aansprakelijk voor:
  (I) directe of indirecte schade die u lijdt door het gebruiken van onze Website, ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of welk ander wettelijk principe dan ook;
  (II) directe of indirecte schade die u lijdt door (verkeerde) informatie op de Website en/of in andere communicatie uitingen, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen; en
  (III) schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de Website, om redenen die buiten onze macht liggen.
 2. My Italy is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, die daadwerkelijk door u is geleden, en het directe gevolg is van een aantoonbaar tekortschieten van haar verplichten, zoals uiteengezet in deze overeenkomst.
 3. De aansprakelijkheid van My Italy is in ieder geval beperkt tot het totaalbedrag van uw reservering (mits volledig door u betaald), zoals vermeld staat in de voucher.

Artikel 9 - Privacy Policy

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 10 - Vrijwaring

Door de Website te gebruiken, vrijwaart u ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 11 - Intellectueel eigendom

De software en het intellectueel eigendom (inclusief auteursrechten) van de informatie op onze website is, tenzij anders vermeld, het eigendom van My Italy Srl. of haar verhuurders. U mag de inhoud van de Website niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 12 - Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen u en ons, is het Italiaans recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Como bevoegd om over het geschil te oordelen.

Deco

Margot Vragen? >>